Ek Sattva Ashram | Shri Siddharaj Sarkar Dham | Nagpur

Mahaguru Ji says sacrilege or Blasphemy is not part of Sanatan Hindu Dharma, and no Hindu should be held responsible for any active or passive act of blasphemy or sacrilege